fbpx

ציורים

כמי שמצייר מגיל צעיר והתחנך על יסודות קלאסיים, יש לסגנון הריאליסטי – פיגורטיבי שורשים עמוקים ביצירתי. שורשים שברבות השנים ביקשתי לא פעם להתנתק או להתרחק מהם, דבר שהביא אותי לחקור ולהתנסות ביצירה מופשטת ואקספרסיבית. ברבים מציוריי מתנהל דיאלוג בין שני הקטבים הללו.